Постапки со квалификациски систем

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-51/2021 за прибирање на понуди за набавка на јаглен за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј


Број: ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-51/2021
Датум: 13/10/2021
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 19-01/2021 за прибирање на понуди за набавка на природен гас


Број: ЈАВЕН ПОВИК Бр. 19-01/2021 за прибирање на понуди за набавка на природен гас
Датум: 27/09/2021
Контакт: suzana.krstevska@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01- 37/2021 за прибирање на понуди за Снабдување со електрична енергија за сопствени потреби на објектите приклучени на електродистрибутивниот систем


Број: 01-37/2021
Датум: 01/09/2021
Контакт: riste.stefanovski@elem.com.mk

(Македонски) Известување за избор на квалификувани кандидати за Квалификациски систем бр.17984/2020(инт.бр01-68/2020)


Број: 01-68/2020
Датум: 01/12/2022
Контакт: riste.stefanovski@elem.com.mk

(Македонски) Јавен повик по систем за квалификација ј.н број 15841/2020


Број: Јавен повик по систем за квалификација ј.н број 15841/2020
Датум: 15/12/2023
Контакт: ljupce.ristevski@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-70/2020 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС


Број: ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-70/2020 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС
Датум: 24/11/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-59/2020 за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за потребите на РЕК Осломеј


Број: ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-59/2020 за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за потребите на РЕК Осломеј
Датум: 28/10/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) Ј А В Е Н П О В И К За покажување на интерес за склучување на Рамковен договор за набавка на електрична енергија за подолг период за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа ЈП. бр. 19-02/2020


Број: ЈП. бр. 19-02/2020
Датум: 27/05/2020
Контакт: toni.belcovski@elem.com.mk emil.jovanovski@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-14/2020 за прибирање на понуди за набавка на Масло за горење, мазут (M1)


Број: 01-14/2020
Датум: 27/04/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) Втора исправка на ЈАВЕН ПОВИК бр. 01-8/2020 објавен на 25.03.2020год., за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-08/2020
Датум: 06/04/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk