Thirrje për parakualifikum

për INXHINIERI, FURNIZIM DHE KONTRAKTIM – LOT1 DHE LOT2

për projektin

PARKU I CENTRALEVE ME ERЁ BOGDANCI – FAZA II

SHA CEM informon tё gjithё kompanitё e interesuara tё aplikojnё nё portalin pёr e-furnizime tё GTAI (Germany Trade & Invest) e cila ёshtё agjencion ekonomik pёr zhvillim e Republikёs Federale tё Gjermanisё (www.gtai.de). Kompanitё e interesuara duhet tё regjistrohen nё portalin nё pjesёn e pёrcaktuar pёr projekte tё finansuara me kredi nga banka KfW dhe tё shprehin interes pёr kёtё projekt. Furnizimi dhe vlerёsimi do tё jenё sipas rregullave tё bankёs KfW. Kushtet pёr pjesёmarrje janё tё pёrfshira nё dokumentet e vendosura nё portal. Kompanitё mund tё kёrkojnё shpjegime dhe informata shtesё nё pajtueshmёri me udhёzimet e dhёna nё dokumente.

WPB2-191021-PQ Invitation Tender 1
WPB2-191021-PQ Invitation Tender 2