PARKU I CENTRALEVE ME ERЁ MIRAVCI – ТHIRRJE PËR PЁRZGJEDHJE

Тhirrje për pёrzgjedhje tё konsulientit pёr pёrpunim tё studimit tё fisibilitetit për projektin Parku i Centraleve me erё Miravci.

SHA CEM informon tё gjithё kompanitё e interesuara tё aplikojnё nё portalin pёr e-furnizime tё GTAI (Germany Trade & Invest) i cili ёshtё agjencion ekonomik pёr zhvillim në Republikёn Federale tё Gjermanisё (www.gtai.de) dhe TED (Tenders Electronic Daily) e cila ёshtё e-platformë e Unionit Europian për shpallje të tenderave (www.ted.europa.eu).

Kompanitё e interesuara duhet tё regjistrohen nё portalin nё pjesёn e pёrcaktuar pёr projekte tё finansuara me GRANT nga banka KfW dhe tё shprehin interes pёr kёtё projekt. Furnizimi dhe vlerёsimi do tё jetё sipas rregullave tё bankёs KfW.

Kushtet pёr pjesёmarrje janё tё pёrfshira nё dokumentet e vendosura nё portal. Kompanitё mund tё kёrkojnё shpjegime dhe informata shtesё nё pajtueshmёri me udhёzimet e dhёna nё dokumente.

Miravci_PQ Notice_Final_210616