(Македонски) Се врши исправка на ЈАВЕН ПОВИК објавен на 06.10.2021год. бр. 01-51/2021 за прибирање на понуди за набавка на Јаглен (лигнит), за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,