HES TRESKA

STRUKTURA

Emri dhe mbiemri

Funksioni

   

Fatmir Idrizi

Drejtor

   

Dushko Dimitrovski

Udhëheqës i Shërbimit për paisje elektromekanike

contact@elem.com.mk 02 3 248 840

 

HES “TRESKA” përbëhet nga dy diga dhe hidrocentrale, HC Kozjak dhe HC Sveta Petka.

Diga dhe hidrocentrali “Kozjak” gjenden në lumin Treska, rreth 25 km në rrjedhën e sipërme nga derdhja e tij në lumin Vardar dhe rreth 16 km në rrjedhën e poshtme nga HC “Matka”, afër Shkupit dhe përfaqsojnë  shkallën e parë në kaskadën e digave dhe hidrocentraleve në lumin Treska. HC “Kozjak” është ndërtuar me kapacitet të instaluar 80 MW dhe prodhim vjetor 156 GWh. HC “Sveta Petka” ndodhet 12 km në rrjedhën e poshtme të Kozjakut dhe 6 km në rrjedhën e sipërme të Matkës, me kapacitet të instaluar prej 36.4 MW dhe prodhim vjetor prej 66 GWh.