DREJTORIA

STRUKTURA

Emri dhe mbiemri

Funksioni

 

 

m-r Vasko Kovaçevski

Drejtor gjeneral

 

 

d-r Imer Zenku

Zëvendës drejtor gjeneral

 

 

Dushica Seizovska Jovanoviq

Drejtor për çështje juridike dhe të përgjithshme

 

 

Dobrila Stefanovska

Drejtor për çështje financiare

 

 

Bllagojçe Trpovski

Drejtor për prodhimin e energjisë elektrike

 

 

Danço Stojanovski

Drejtor për çështje komerciale

 

 

Bllagoj Gajdarxhiski

Drejtor për zhvillim dhe investime

 

 

Jasminka Anevska

Këshilltar për marrdhënie me publikun

jasminka.anevska@elem.com.mk

02 3149-134

Vendlajmërimi/sigurimi

 

 

02 3149-149

DREJTORIA E ShA ESM (CEMV)  

 

contact@elem.com.mk

02 3149 278