FORT ShPKNjP

STRUKTURA

Emri dhe mbiemri

Funksioni

Email adresa

Telefoni

Cvetan Stepanoski

Drejtor

cvetan.stepanoski@elem.com.mk 045 258 253

 

Fabrika për mirëmbajtje, riparim dhe transport “FORT” ShPKNjP-Oslomej, ShA ESM (CEMV) – Shkup, e themeluar në vitin 1996.