Постапки со квалификациски систем

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-78/2023 за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за РЕК Битола


Број: Бр. 01-78/2023
Датум: 25/08/2024
Контакт: dimitar.azeski@elem.com.mk

(Македонски) Тендерска постапка – Топлификација Битола 2023


Број: 509889
Датум: 12/09/2023
Контакт: Bitola-DH-Tender3@ic-group.org

(Македонски) Ј А В Е Н П О В И К за покажување на интерес за склучување на Рамковни договори за набавка на електрична енергија за подолг период за загуби во електродистрибутивна мрежа бр. 19-01/2023


Број: ЈП. бр. 19-01/2023
Датум: 27/07/2023
Контакт: toni.belcovski@elem.com.mk ; vladimir.najdovski@elem.com.mk

(Македонски) Известување по јавен повик по систем за квалификација за јавна набавка бр. 10605/2023 К1, интерен број 01-37 КС/2023 за набавка на Погонски хемикалии за потребите на „АД ЕСМ“ Скопје


Број: 01-37 КС/2023
Датум: 07/07/2024
Контакт: slobodan.dimov@elem.com.mk

(Македонски) Известување по јавен повик по систем за квалификација јавна набавка бр. 21009/2022/ К1 наш бр.01-53/2022 К1 за набавка на Лежишта за потребите на АД „ЕСМ“ Скопје


Број: бр. 21009/2022/ К1 наш бр.01-53/2022 К1
Датум: 05/12/2024
Контакт: riste.stefanovski@elem.com.mk

(Македонски) Известување по јавен повик по систем за квалификација јавна набавка бр.22665/2022/ К1, наш број 01-137/2022 К1


Број: бр.22665/2022/ К1
Датум: 27/12/2024
Контакт: riste.stefanovski@elem.com.mk

(Македонски) Известување по јавен повик по систем за квалификација јавна набавка бр. 21009/2022/ К1 наш бр.01-53/2022 К1 за набавка на Лежишта за потребите на АД „ЕСМ“ Скопје


Број: бр.01-53/2022 К1
Датум: 05/12/2024
Контакт: riste.stefanovski@elem.com.mk

(Македонски) Исправка на ЈАВЕН ПОВИК објавен на 21.10.2022год. бр. 01-76/2022 за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-76/2022
Датум: 02/11/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) Исправка на ЈАВЕН ПОВИК објавен на 21.10.2022год. бр. 01-77/2022 за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-77/2022
Датум: 02/11/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) Ново пречистено известување по Јавен повик по систем за квалификација јн.број 15479/2022К1 за набавка на погонски хемикалии


Број: 01-49/2022 КС
Датум: 26/07/2024
Контакт: slobodan.dimov@elem.com.mk