КОНТАКТ

АД “Електрани на Северна Македонија”

Адреса: 11. Октомври 9, 1000 Скопје, Република Северна Македонија факс: 02/3149-176 E-mail: contact@elem.com.mk

ДИРЕКЦИЈА – 02/3149-278

 • Кабинет на генерален директор
  Тел:    02/3149–121
  Факс: 02/3149-100
 • Сектор за правни и општи работи
  Тел:    02/3149–278
  Факс: 02/3149-176
 • Сектор за развој и инвестиции
  Тел:    02/3149–101
  Факс: 02/3224-492
 • Сектор за финансиски работи
  Тел:    02/3149–231
  Факс: 02/3149-160
 • Сектор за комерцијални работи
  Тел:    02/3149–232
  Факс: 02/3149-125
 • Сектор за производство на електрична енергија
  Тел:    02/3149–131
  Факс: 02/3113-570

E-mail за новинарски прашања:
press@elem.com.mk
Контакт со медиуми:

Ана Слабева
Тел: 02/ 3149 238
ana.slabeva@elem.com.mk

Методија Куновски
Тел: 047/206296
metodija.kunovski@elem.com.mkИнформации од јавен карактер:
Ана Слабева
Тел: 02/ 3149 238
ana.slabeva@elem.com.mk


Овластено лице за прием на пријави од укажувачи: 
Душица Сеизовска Јовановиќ
Тел: 02/ 3149 123
dusica.seizovskajovanovikj@elem.com.mk


Офицер за заштита на лични податоци:
Ивана Самандова
Тел: 02/ 3149 156
ivana.samandova@elem.com.mk


Овластено лице за известување за неправилности и сомнежи за измами и корупција
Магделена Павлова Ристовска
Тел:   02/ 3149 219
magdalena.pavlova.ristovska@elem.com.mk


Адреса:
11. Октомври 9, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
факс: 02/3149-176
E-mail: contact@elem.com.mk


ПОДРУЖНИЦИ

    • ЕСМ – Топлина
     Центар за грижа на потрошувачи (24/7)
     Тел:    02/ 3076 200,
     Тел: 075/ 400 100 
    • contact@esm-snabduvanje.com.mk
    • Енергетика – Скопје
     Тел:    02/ 3104 888,
     Факс: 02/ 3104 876 
    • Енергетика – Оддел за топлинска енергија
    • Центар за грижа на корисници (пон-петок, 07.00 – 19.00 часот): 02/ 3104 816
    • Рекламации за квалитет на греење (пон-петок,  07.00-19.00 часот): 02/ 3104 872
    • Пријава на дефекти (пон-петок, 07.00-15.00 часот): 02/ 3104 816 , 02/ 3104 872
    • Дефекти (пон-петок, 19.00-07.00 часот) 071 313 405
    • Протекување(24/7): 071 313 405
    • Е-маил:

   contact.energetika@elem.com.mk

   •  
 • ХЕС Маврово – Гостивар
  Тел:    042/ 223 103
  Факс: 042/ 213 300
 • ХЕС Црн Дрим
  Тел:    046/ 785 400
  Факс: 046/ 781 173
 • ХЕЦ Тиквеш – Кавадарци
  Тел:    043/ 421 006
  Факс: 043/ 445 155
 • ХЕЦ Треска – Скопје
  Тел:    02/ 3248 840
  Факс: 02/ 3220 138
 • РЕК Битола – Новаци
  Тел:    047/ 206 201
  Факс: 047/ 282 700
  rekbitola@elem.com.mk
 • РЕК Осломеј – Осломеј
  Тел:    045/ 259 802
  Факс: 045/ 258 755

ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ
Адреса: ул.11 Октомври бр.9, Скопје
Тел: 02 314 9157
Е-пошта: elemtrejd@elem.com.mk


ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ
Тел: 02 314 9128
Е-пошта: info@elemturs.mk


ФОД ДООЕЛ
Тел: 047 282 639
Е-пошта: info@fod.com.mk


ФОРТ ДООЕЛ
Тел: 045 258 253

 

 

ПРАТИ НИ ПОРАКА