Контакт

АД “Електрани на Северна Македонија”

ДИРЕКЦИЈА

 • Кабинет на генерален директор
  Тел:    02/3149–121
  Факс: 02/3149-100
 • Сектор за правни и општи работи
  Тел:    02/3149–278
  Факс: 02/3149-176
 • Сектор за развој и инвестиции
  Тел:    02/3149–101
  Факс: 02/3224-492
 • Сектор за финансиски работи
  Тел:    02/3149–231
  Факс: 02/3149-160
 • Сектор за комерцијални работи
  Тел:    02/3149–232
  Факс: 02/3149-125
 • Сектор за производство на електрична енергија
  Тел:    02/3149–131
  Факс: 02/3113-570

Информации од јавен карактер:
Мирче Котевски
Тел: 02 3149 102
mirce.kotevski@elem.com.mk


Овластено лице за прием на пријави од укажувачи: 
Ѓорѓи Михаилов
Тел: 02 3149 123
gjorgji.mihailov@elem.com.mk


Адреса:
11. Октомври 9, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
факс: 02/3149-176
E-mail: contact@elem.com.mk


ПОДРУЖНИЦИ

 • Енергетика – Скопје
  Тел:    02 3104 888,
  Факс: 02 3104 876 
 • Енергетика – Оддел за топлинска енергија 
  Дефекти и протекување (24/7): 071 313 405
  Центар за грижа на корисници (пон-петок, 07.00 – 19.00 часот): 02 3104 816
  Рекламации за квалитет на греење (пон-петок,  07.00-19.00 часот): 02 3104 872
  Лица за контакт: Мустафа Рустеми, Ванчо Панчевски, Харбин Рамадани и Јагода Стојаноска.
  Пријава на дефекти (пон-петок, 07.00-15.00 часот): 02 3104 879
  Лице за контакт: Зоран Димитровски
 • ХЕС Маврово – Гостивар
  Тел:    042 215 000
  Факс: 042 213 300
 • ХЕС Црн Дрим
  Тел:    046 785 400
  Факс: 046 781 173
 • ХЕЦ Тиквеш – Кавадарци
  Тел:    043 445 245
  Факс: 043 445 155
 • ХЕЦ Треска – Скопје
  Тел:    02 3248 840
  Факс: 02 3220 138
 • РЕК Битола – Новаци
  Тел:    047 206 211
  Факс: 047 282 700
 • РЕК Осломеј – Осломеј
  Тел:    045 259 802
  Факс: 045 258 755
 • Енергетика – Скопје
  Тел:    02 3104 888,
  Факс: 02 3104 876 

 

ПРАТИ НИ ПОРАКА