ЈАВЕН ПОВИК БР.01-44/2023 – ОТВОРЕН СИСТЕМ ЗА НАБАВКА НА ЈАГЛЕН ЗА РЕК ОСЛОМЕЈ

ЈАВЕН ПОВИК Бр.01-44/2023, ЗА НАБАВКА НА ЈАГЛЕН (ЛИГНИТ) ЗА РЕК ОСЛОМЕЈ Е ЗАТВОРЕН