СТРУКТУРА

НАДЗОРЕН ОДБОР


Слаѓана Богдановиќ – претседател
Васил Коцев – член
Катерина Митовска Наковска – член
проф. д-р Сашо Додовски – член
Игор Петков – член
Арбен Несим – член
Ридван Асани – член

УПРАВЕН ОДБОР


Васко Стефанов – претседател на УО и генерален директор
Проф. д-р Имер Зенку – член на УО и заменик-генерален директор
Душица Сеизовска Јовановиќ – член на УО и директор за правни и општи работи
Благојче Трповски – член на УО и директор на производство 
Ардијан Муча – член на УО и директор за комерцијални работи
Марија Пејкова – член на УО и директор за финансиски работи
Виктор Андонов – член на УО и директор на развој и инвестиции

ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ


Дирекција

ПОДРУЖНИЦИ


РЕК Битола
РЕК Осломеј
ХЕС Маврово
ХЕЦ Тиквеш
ХЕС Црн Дрим
ХЕС Треска
Енергетика

ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA


АД Електрани на Северна Македонија во државна сопственост, Скопје е основач на здруженија со ограничена одговорност, основани од едно лице, и тоа:

 

  1. ДООЕЛ „ЕСМ продажба“ – Скопје;
  2. Фабрика за опрема и делови „ФОД“ ДОО-Новаци;
  3. ЕСМ Молика ДООЕЛ – Битола
  4. ЕСМ Топлификација ДООЕЛ – Битола
  5. Ски Центар Попова Шапка ДООЕЛ – Тетово
  6. ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ – Скопје
  7. ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ – Скопје 
  8. ЕСМ Дистрибуција на топлина ДООЕЛ – Скопје
  9. Друштво за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ – Скопје;