СТРУКТУРА

НАДЗОРЕН ОДБОР


Слаѓана Богдановиќ – претседател
Васил Коцев – член
Фросина Крстевска – член
проф. д-р Сашо Додовски – член
Игор Петков – член
Џемаил Јусуфи – член
Ридван Асани – член

УПРАВЕН ОДБОР


м-р Васко Ковачевски – претседател на УО и генерален директор
Проф. д-р Имер Зенку – член на УО и заменик-генерален директор
Душица Сеизовска Јовановиќ – член на УО и директор за правни и општи работи
Благојче Трповски – член на УО и директор на производство 
Ардијан Муча – член на УО и директор за комерцијални работи
Добрила Стефановска – член на УО и директор за финансиски работи
Благој Гајдарџиски – член на УО и директор на развој и инвестиции

ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ


Дирекција

ПОДРУЖНИЦИ


РЕК Битола
РЕК Осломеј
ХЕС Маврово
ХЕЦ Тиквеш
ХЕС Црн Дрим
ХЕС Треска
Енергетика

ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA


АД Електрани на Северна Македонија во државна сопственост, Скопје е основач на здруженија со ограничена одговорност, основани од едно лице, и тоа:

  1. Здружение за туризам, угостителство, рекреација и спорт, ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ-Скопје;
  2. ДОО „ЕСМ продажба“ – Скопје;
  3. Фабрика за опрема и делови „ФОД“ ДОО-Новаци;
  4. Фабрика за одржување, поправка и транспорт „ФОРТ“ ДОО-Осломеј.