Структура

НАДЗОРЕН ОДБОР


Слаѓана Богдановиќ – претседател на НО
Златко Петрески – член на НО
Љубчо Кижески – член на НО
Фросина Крстевска – член на НО
Сашо Додовски – член на НО
Игор Петков – член на НО
Џемаиљ Јусуфи – член на НО

УПРАВЕН ОДБОР


м-р Васко Ковачевски– претседател на УО и генерален директор
д-р Имер Зенку – член на УО и заменик генерален директор
Душица Сеизовска Јовановиќ – член на УО и директор за правни и општи работи
Благојче Трповски – член на УО и директор за производство
Данчо Стојановски – член на УО и директор за комерцијални работи
Добрила Стефаноска – член на УО и директор за финансии
Благој Гајдарџиски – член на УО и директор за развој и инвестиции

ДИРЕКЦИЈА НА АД Електрани на Северна Македонија


Дирекција

ПОДРУЖНИЦИ


 
ДРУШТВА НА АД Електрани на Северна Македонија


АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје е основач на Друштва со ограничена одговорност основани од едно лице и тоа:

  1. Друштво за туризам, угостителство, рекреација и спорт, ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ – Скопје;
  2. ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ – Скопје;
  3. Фабрика за опрема и делови ФОД ДООЕЛ – Новаци
  4. Фабрика за одржување, ремонт и транспорт ФОРТ ДООЕЛ – Осломеј.