РЕК Осломеј

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција    
Стојан Мицкоски в.д. Директор    
Неџбудин Нуредини Директор    
Златко Трпески Директор на ПЕ Термолектрана    
Ариф Абази Директор ПЕ Рудник    
Влора Сула Раководител на Сектор за правни и општи работи    
Јане Никодиноски Раководител на Сектор за инвестиции и развој, технички работи и сигурност    
Арлинд Лимани Раководител на Сектор за финансиски работи    
Драган Чакароски Раководител на Сектор за комерцијални работи и магацинско работење    
РЕК ОСЛОМЕЈ   contact@elem.com.mk 045 259 802

 

РЕК Осломеј е втора термоелектрична централа според инсталирана моќност во Република Северна Македонија која своевремено учествуваше со приближно 10% во вкупното домашно производство на електрична енергија. ТЕЦ Осломеј се состои од еден блок со вкупна инсталирана моќност од 125 MW, а започнала со работа во 1980 година.