РЕК Осломеј

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција    
Стојан Мицкоски в.д. Директор    
Неџбудин Нуредини Директор    
Раде Цветаноски Директор на ПЕ Термолектрана    
Миле Милошески Директор ПЕ Рудник    
Влора Сула Раководител на Сектор за правни и општи работи    
Чедомир Арсовски Раководител на Сектор за инвестиции и развој, технички работи и сигурност    
РЕК ОСЛОМЕЈ   contact@elem.com.mk 045 259 802

 

РЕК Осломеј е втора термоелектрична централа според инсталирана моќност во Република Северна Македонија која своевремено учествуваше со приближно 10% во вкупното домашно производство на електрична енергија. ТЕЦ Осломеј се состои од еден блок со вкупна инсталирана моќност од 125 MW, а започнала со работа во 1980 година.

Оваа термоелектрична централа моментално ги користи како основно гориво преостанатите количини од локалниот лигнит од рудникот Осломеј – Запад (басен Кичево).

Со цел продолжување на работниот век на ТЕЦ Осломеј, од страна на реномирани консултанти, во 2015 година изработена е физибилити студија за модернизација на централата што препорачува користење на увозен јаглен со повисока калорична вредност. Стратегиската цел е прецизно утврдување на моменталната состојба на ТЕЦ Осломеј со цел продолжување на животниот век на оваа централа во согласност со националните барања и барањата на ЕУ за животна средина и обезбедување долгорочно и одржливо снабдување со јаглен.