Информации од јавен карактер

Годишен план за спречување корупција за 2024 г.

Договор за снабдување со топлинска енергија

Годишен план за спречување корупција за 2023 г.

Годишен план за спречување корупција за 2022 г.

Годишен план за спречување корупција за 2021 г

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер

Надоместок за материјалните трошоци за дадената информација

Oдлука за дополнување на одлуката за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации


Листа на информации од јавен карактер


Годишен извештај за информации од јавен карактер 2020 

Годишен извештај за информации од јавен карактер 2021


Процедура за спроведување постапки за Јавни Набавки

Правилник за известување за неправилности и сомнежи за измами или за корупција

 


Службено лице за информации од јавен карактер:

Ана Слабева

ana.slabeva@elem.com.mk