ЈАВЕН ПОВИК БР.01-37/2022 – ОТВОРЕН СИСТЕМ ЗА НАБАВКА НА ЈАГЛЕН ЗА РЕК ОСЛОМЕЈ

ЈАВНИОТ ПОВИК БР.01-37/2022 –ЗА НАБАВКА НА ЈАГЛЕН ЛИГНИТ ЗА РЕК ОСЛОМЕЈ Е ЗАТВОРЕН