ПРОДАЖБА/ НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НОЕМВРИ 2022