Kontakt

SHA Elektrana e Maqedonisë së Veriut

HEAD OFFICE

  • Zyra e drejtorit të përgjithshëm Tel: 02/3149–121 Fax: 02/3149-100
  • Sektori për ҫështje ligjore dhe të përgjithshme Tel: 02/3149–278 Fax: 02/3149-176
  • Sektori i zhvillimit dhe Investimeve Tel: 02/3149–101 Fax: 02/3224-492
  • Sektori për çështje financiare< Tel: 02/3149–231 Fax: 02/3149-160
  • Sektori për çështjeve komerciale Tel: 02/3149–232 Fax: 02/3149-125
  • Sektori për prodhimin e energjisë elektrike Tel: 02/3149–131 Fax: 02/3113-570

 


Adresa: 11. Oktomvri 9,1000 Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut Fax: 02/3149-176 E-mail: contact@elem.com.mk


AFFILIATES

 • HEC Mavrovë – Gostivar Tel: 042 215 000 Fax: 042 213 300
 • HEC Crn Drim Tel: 046 785 400 Fax: 046 781 173
 • HEC Tikvesh – Kavadarë Tel: 043 445 245 Fax: 043 445 155
 • HEC Treska – Shkup Tel: 02 3248 840 Fax: 02 3220 138
 • REK Bitola – Novaci Tel: 047 206 211 Fax: 047 282 700
 • REK Oslomej – Oslomej Tel: 045 259 802 Fax: 045 258 755
 • Energetika – Shkup Tel: 02 3104 888 Fax: 02 3104 876
 • Informacion publik: Mirçe Kotevski Tel: 02 3149 102
NA DËRGO MESAZH