Постапки со квалификациски систем

Ј А В Е Н П О В И К За покажување на интерес за склучување на Рамковен договор за набавка на електрична енергија за подолг период за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа ЈП. бр. 19-02/2020


Број: ЈП. бр. 19-02/2020
Датум: 27/05/2020
Контакт: toni.belcovski@elem.com.mk emil.jovanovski@elem.com.mk

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-14/2020 за прибирање на понуди за набавка на Масло за горење, мазут (M1)


Број: 01-14/2020
Датум: 27/04/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

Втора исправка на ЈАВЕН ПОВИК бр. 01-8/2020 објавен на 25.03.2020год., за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-08/2020
Датум: 06/04/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

Исправка на ЈАВЕН ПОВИК бр. 01-8/2020 за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-08/2020
Датум: 01/04/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-8/2020 за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-08/2020
Датум: 08/04/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

ИЗВЕСТУВАЊЕ По јавен повик по систем за квалификација бр. 01-204/2018/КС2 за набавка на лежишта за подружниците на АД ЕЛЕМ


Број: 01-204/2018 КС2
Датум: 30/11/2020
Контакт: emil.pecakov@elem.com.mk

ИЗВЕСТУВАЊЕ По јавен повик по систем за квалификација бр. 01-111/2018/КС1 за набавка на Нисконапонски прекинувачи, моторни контактори, заштитни моторни склопки, помошни (управувачки) контактори, за потребите на “АД ЕЛЕМ“ Скопје


Број: 01-111-2018
Датум: 31/12/2020
Контакт: ljupce.ristevski@elem.com.mk