Постапки со квалификациски систем

Втора исправка на ЈАВЕН ПОВИК бр. 01-8/2020 објавен на 25.03.2020год., за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-08/2020
Датум: 06/04/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

Исправка на ЈАВЕН ПОВИК бр. 01-8/2020 за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-08/2020
Датум: 01/04/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-8/2020 за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-08/2020
Датум: 08/04/2020
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

ИЗВЕСТУВАЊЕ По јавен повик по систем за квалификација бр. 01-204/2018/КС2 за набавка на лежишта за подружниците на АД ЕЛЕМ


Број: 01-204/2018 КС2
Датум: 30/11/2020
Контакт: emil.pecakov@elem.com.mk

ИЗВЕСТУВАЊЕ По јавен повик по систем за квалификација бр. 01-111/2018/КС1 за набавка на Нисконапонски прекинувачи, моторни контактори, заштитни моторни склопки, помошни (управувачки) контактори, за потребите на “АД ЕЛЕМ“ Скопје


Број: 01-111-2018
Датум: 31/12/2020
Контакт: ljupce.ristevski@elem.com.mk