Постапки со квалификациски систем

Известување по јавен повик по систем за квалификација јавна набавка бр. 21009/2022/ К1 наш бр.01-53/2022 К1 за набавка на Лежишта за потребите на АД „ЕСМ“ Скопје


Број: бр. 21009/2022/ К1 наш бр.01-53/2022 К1
Датум: 05/12/2024
Контакт: riste.stefanovski@elem.com.mk

Известување по јавен повик по систем за квалификација јавна набавка бр.22665/2022/ К1, наш број 01-137/2022 К1


Број: бр.22665/2022/ К1
Датум: 27/12/2024
Контакт: riste.stefanovski@elem.com.mk

Известување по јавен повик по систем за квалификација јавна набавка бр. 21009/2022/ К1 наш бр.01-53/2022 К1 за набавка на Лежишта за потребите на АД „ЕСМ“ Скопје


Број: бр.01-53/2022 К1
Датум: 05/12/2024
Контакт: riste.stefanovski@elem.com.mk

Исправка на ЈАВЕН ПОВИК објавен на 21.10.2022год. бр. 01-76/2022 за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-76/2022
Датум: 02/11/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

Исправка на ЈАВЕН ПОВИК објавен на 21.10.2022год. бр. 01-77/2022 за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-77/2022
Датум: 02/11/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

Ново пречистено известување по Јавен повик по систем за квалификација јн.број 15479/2022К1 за набавка на погонски хемикалии


Број: 01-49/2022 КС
Датум: 26/07/2024
Контакт: slobodan.dimov@elem.com.mk

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-77/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС за потребите на ТЕЦ Неготино


Број: Бр. 01-77/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС за потребите на ТЕЦ Неготино
Датум: 28/10/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-76/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС


Број: Бр. 01-76/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС
Датум: 28/10/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01- 79/2022 за прибирање на понуди за Снабдување со електрична енергија за сопствени потреби на објектите приклучени на електродистрибутивниот систем


Број: ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01- 79/2022
Датум: 07/10/2022
Контакт: riste.stefanovski@elem.com.mk

Известување за избор на квалификувани кандидати за Квалификациски систем . 12479/2022 (инт.бр01-49/2022)


Број: 12479/2022 (инт.бр01-49/2022)
Датум: 26/07/2024
Контакт: slobodan.dimov@elem.com.mk