Исправка на ЈАВЕН ПОВИК објавен на 21.10.2022год. бр. 01-76/2022 за прибирање на понуди за набавка на мазут

3.3 IZMENA na JO objaven na HHHHHH