Енергетика

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција
Стево Попоски Директор
Драги Цветковски Технички директор за дистрибуција и снабдување со електрична енергија
Владо Илиевски Технички директор за дистрибуција и снабдување со топлинска енергија енергија
Билјана Петрова Раководител на служба за финансиски и комерцијални работи
Диме Милевски Раководител на Служба за правни, кадровски и општи работи
ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ energetika@elem.com.mk 02 3104 888
ЕНЕРГЕТИКА број за пријавување на дефекти со греење 02 3104 816
02 3104 872

 

Подружницата Енергетика е лоцирана во населба Железара, Скопје.

Проектирана е и изградена за да овозможи комплетно снабдување со електрична енергија, технолошка пареа и врела вода за греење на сите потрошувачи во состав на РЖС (Рудници и Железарница Скопје).

Завршена е со градба во 1967 година, кога и започнува со производство, а како тип на гориво употребува природен гас.

Нејзините капацитети се состојат од парен котел со моќност од 96 MW, парна турбина со моќност од 12,5/15 MW и генератор со моќност од 75 MW.