Енергетика

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција    
м-р. Влатко Митовски Директор    
Анабела Неданова Раководител на служба за финансиски и комерцијални работи    
Менка Јовановска Технички директор за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија    
Бобан Кузмановски Технички директор за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија    
Маја Донеска
Раководител на Служба за правни, кадровски и општи работи    
ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ energetika@elem.com.mk 02 3104 888
ЕНЕРГЕТИКА број за пријавување на дефекти со греење 02 3104 816
02 3104 872

 

Подружницата Енергетика е лоцирана во населба Железара, Скопје. Проектирана е и изградена за да овозможи комплетно снабдување со електрична енергија, технолошка пареа и врела вода за греење на сите потрошувачи во состав на РЖС (Рудници и Железарница Скопје).

Завршена е со градба во 1967 година, кога и започнува со производство, а како тип на гориво употребува природен гас. Нејзините капацитети се состојат од парен котел со моќност од 96 MW, парна турбина со моќност од 12,5/15 MW и генератор со моќност од 75 MW.