ХЕС Треска

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција    
Фатмир Идризи Директор    
Душко Димитровски Раководител на Служба за електромашинска опрема    
ХЕС ТРЕСКА   contact@elem.com.mk 02 3 248 840

 

ХЕС “ТРЕСКА” ја сочинуваат две брани и хидроелектрани, ХЕ Козјак и ХЕ Света Петка. Браната и хидроелектраната “Козјак” се лоцирани на реката Треска, на околу 25 km возводно од нејзиното влeвање во реката Вардар и на околу 16 km низводно од ХЕ “Матка”, во близина на Скопје и претставуваат прв степен во каскадата брани и хидроелектрани на реката Треска. ХЕ “Козјак” е изведена со инсталирана моќност од 80 MW и годишно производство од 156 GWh. ХЕ “Света Петка” е лоцирана 12 км низводно од Козјак и 6 км возводно од Матка, со инсталирана моќност од 36,4 MW и годишно производство од 66 GWh.