ХЕС Маврово

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција
Ѓорѓи Божиноски Директор
Ејуп Бекири Технички Директор
Зоран Илиевски Раководител на Служба за Производство
Сашо Јовановски Раководител на Служба за правни и општи работи
Гоце Палазов Раководител на Служба за финансиско и комерцијално работење
ХЕС МАВРОВО-ГОСТИВАР 042 215 000

 

Мавровскиот хидроенергетски систем со трите централи ХЕ “Вруток”, ХЕ “Равен” и ХЕ “Врбен” и со вкупна акумулација од 277 милиони m3 вода, претставува еден од најголемите и најсложените во македонскиот електроенергетски систем.

Во вкупната инсталираност на хидрокапацитетите во земјава овој систем учествува со 42 отсто.