ХЕЦ Тиквеш

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција    
Кирил Тасев Директор    
Трајче Тефов Технички директор    
Илија Пемов Раководител на служба за производство    
Родна Цуцулова Раководител на служба за правни и општи работи    
Сузана Василевска Митревска Раководител на служба за финансиски и комерцијални работи    
ХЕЦ ТИКВЕШ   contact@elem.com.mk 043 445 245

 

ХЕЦ “ТИКВЕШ” е лоцирана на Црна Река, околу 27 km низводно од нејзиното влeвање во р. Вардар во близина на Кавадарци. ХЕЦ “ТИКВЕШ” е проектирана и изведена со инсталирана моќност од 92 MW и годишно производство од 184 GWh.