ХЕ Тиквеш

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција
Ѓоко Ташев Директор
Трајче Тефов Технички директор
Илија Пемов Раководител на служба за производство
Родна Цуцулова Раководител на служба за правни и општи работи
Сузана Василевска Митревска Раководител на служба за финансиски и комерцијални работи
ХЕЦ ТИКВЕШ 043 445 245

 

ХЕ “ТИКВЕШ” е лоцирана на Црна Река, околу 27 km низводно од нејзиното влeвање во р. Вардар во близина на Кавадарци.

ХЕ “ТИКВЕШ” е проектирана и изведена со инсталирана моќност од 92 MW и годишно производство од 184 GWh.