ДИРЕКЦИЈА

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција    
м-р Васко Ковачевски Генерален директор    
д-р Имер Зенку Заменик на генерален директор    
Душица Сеизовска Јовановиќ Директор за правни и општи работи    
Добрила Стефановска Директор за финансиски работи    
Благојче Трповски Директор за производство на електрична енергија    
Данчо Стојановски Директор за комерцијални работи    
Благој Гајдарџиски Директор на развој и инвестиции    
Јасминка Аневска Советник за односи со јавност jasminka.anevska@elem.com.mk 02 3149-134
Пријавница/ обезбедување     02 3149-149
ДИРЕКЦИЈА НА АД ЕСМ   contact@elem.com.mk 02 3149 278