ДИРЕКЦИЈА

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција
М-р Васко Ковачевски Генерален Директор
Фатмир Лимани Заменик на генерален директор
Ѓорѓи Михаилов Директор за правни и општи работи
Добрила Стефановска Директор за финансиски работи
Иван Трпески Советник за развој и инвестиции
Благојче Трповски Директор за производство на електрична енергија
Марјанчо Николов Директор за комерцијални работи
Благој Гајдарџиски Директор на развој и инвестиции
Љубчо Кижевски Помошник директор за производство на електрична енергија
од термоелектрани и производство на јаглен
Дарко Мицкоски Помошник директор за производство на електрична енергија од ХЕЦ и управување со производствени капацитети
Јасминка Аневска Советник
Билјана Николова Раководител на Оддел за нормативни работи и органи на друштвото
Владимир Славковски Раководител на Оддел за план и анализа
Невенка Јакимова-Филиповска Раководител на Оддел за развој
Александар Колевски Раководител на Служба за контрола и обезбедување
ДИРЕКЦИЈА НА АД ЕСМ 02 3149 278