Втора исправка на ЈАВЕН ПОВИК бр. 01-8/2020 објавен на 25.03.2020год., за прибирање на понуди за набавка на мазут

Vtora Ispravka na javen povik – Prilog 30.03.20