(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01- 37/2021 за прибирање на понуди за Снабдување со електрична енергија за сопствени потреби на објектите приклучени на електродистрибутивниот систем