Постапки со квалификациски систем

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-37/2022 за прибирање на понуди за набавка на јаглен за потребите на РЕК Осломеј


Број: ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-37/2022
Датум: 20/05/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-17/2022 за прибирање на понуди за набавка на јаглен за потребите на РЕК Битола


Број: Бр. 01-17/2022
Датум: 31/03/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-03/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС за потребите на ТЕЦ Неготино


Број: 01-03/2022
Датум: 10/02/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-02/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС


Број: 01-02/2022
Датум: 02/02/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-01/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС за потребите на ТЕЦ Неготино


Број: Бр. 01-01/2022
Датум: 02/02/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 19-01/2022 за прибирање на понуди за набавка на природен гас


Број: ЈАВЕН ПОВИК Бр. 19-01/2022 за прибирање на понуди за набавка на природен гас
Датум: 25/01/2022
Контакт: suzana.krstevska@elem.com.mk

(Македонски) Ј А В Е Н П О В И К за покажување на интерес за склучување на Рамковни договори за набавка на електрична енергија за подолг период за загуби во електродистрибутивна мрежа ЈП. бр. 19-02/2021


Број: ЈП. бр. 19-02/2021
Датум: 10/12/2021
Контакт: toni.belcovski@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-74/2021 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС


Број: Бр. 01-74/2021
Датум: 03/12/2021
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-59/2021 за прибирање на понуди за набавка на јаглен за потребите на РЕК Битола


Број: 01-59/2021
Датум: 02/11/2021
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) Се врши исправка на ЈАВЕН ПОВИК објавен на 06.10.2021год. бр. 01-51/2021 за прибирање на понуди за набавка на Јаглен (лигнит), за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј


Број: 01-51/2021 исправка
Датум: 18/10/2021
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk