Постапки со квалификациски систем

(Македонски) Исправка на ЈАВЕН ПОВИК објавен на 21.10.2022год. бр. 01-77/2022 за прибирање на понуди за набавка на мазут


Број: 01-77/2022
Датум: 02/11/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) Ново пречистено известување по Јавен повик по систем за квалификација јн.број 15479/2022К1 за набавка на погонски хемикалии


Број: 01-49/2022 КС
Датум: 26/07/2024
Контакт: slobodan.dimov@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-77/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС за потребите на ТЕЦ Неготино


Број: Бр. 01-77/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС за потребите на ТЕЦ Неготино
Датум: 28/10/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-76/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС


Број: Бр. 01-76/2022 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС
Датум: 28/10/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01- 79/2022 за прибирање на понуди за Снабдување со електрична енергија за сопствени потреби на објектите приклучени на електродистрибутивниот систем


Број: ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01- 79/2022
Датум: 07/10/2022
Контакт: riste.stefanovski@elem.com.mk

(Македонски) Известување за избор на квалификувани кандидати за Квалификациски систем . 12479/2022 (инт.бр01-49/2022)


Број: 12479/2022 (инт.бр01-49/2022)
Датум: 26/07/2024
Контакт: slobodan.dimov@elem.com.mk

(Македонски) Ј А В Е Н П О В И К За покажување на интерес за склучување на Рамковен договор за набавка на електрична енергија за подолг период за технички загуби во електродистрибутивна мрежа ЈП. бр. 19-12/2022


Број: ЈП. бр. 19-12/2022
Датум: 23/09/2022
Контакт: toni.belcovski@elem.com.mk; vladimir.najdovski@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-44/2022 за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за потребите на РЕК Осломеј


Број: 01-44/2022
Датум: 31/08/2023
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-47/2022 за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за потребите на РЕК Битола


Број: 01-47/2022
Датум: 31/08/2023
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-37/2022 за прибирање на понуди за набавка на јаглен за потребите на РЕК Осломеј


Број: ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-37/2022
Датум: 20/05/2022
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk