(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01- 79/2022 за прибирање на понуди за Снабдување со електрична енергија за сопствени потреби на објектите приклучени на електродистрибутивниот систем

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,