STRUKTURA

KËSHILLI MBIKËQYRËS


Sllagjana Bogdanoviq – kryetar i KM
Vasill Kocev – anëtar i KM
Frosina Krstevska – anëtar i KM
prof. d-r Sasho Dodovski – anëtar i KM
Igor Petkov – anëtar i KM
Xhemail Jusufi – anëtar i KM
Ridvan Asani- anëtar i KM

KËSHILLI DREJTUES


m-r Vasko Kovaçevski – kryetar i KD dhe drejtor gjeneral
Prof. Dr. Imer Zenku – anëtar i KD dhe zëvendës drejtor gjeneral
Dushica Seizovska Jovanoviq – anëtar i KD dhe drejtor për çështje juridike dhe të përgjithshme
Bllagojçe Trpovski – anëtar i KD dhe drejtor për prodhim
Ardijan Muça – anëtar i KD dhe drejtor për çështje komerciale
Dobrila Stefanoska – anëtar i KD dhe drejtor i financave
Bllagoj Gajdarxhiski – anëtar i KD dhe drejtor për zhvillim dhe investime

DREJTORIA E SHA CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË VERIUT


Drejtoria

FILIALET


KXE Manastir
KXE Oslomej
HES Mavrovë
HEC Tikvesh
HES Drini i Zi
HES Treska
Energjetika

SHOQATAT E SHA CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË VERIUT


ShA Centralet Elektrike të Maqedonisë së Veriut në pronësi shtetërore, Shkup është themeluese e shoqatave me përgjegjësi të kufizuar, të themeluara nga një person, edhe atë:

  1. Shoqata për turizëm, hotelieri, rekreacion dhe sport, ELEM TURS ShPKNjP-Shkup;
  2. ShPKNjP “ESM Prodazba”-Shkup;
  3. Fabrika për paisje dhe pjesë “FOD” ShPKNjP–Novac;
  4. Fabrika për mirëmbajtje, riparim dhe transport “FORT” ShPKNjP-Oslomej.