Strukturа

FILIALET


 
 
 

SHOQATAT E SH.A. “Elektrana e Maqedonisë së Veriut”


SHA “Elektrana e Maqedonisë së Veriut” në pronësi shtetërore, Shkup është themeluese e shoqatave me përgjegjësi të kufizuara, të themeluara nga një person, edhe atë:

  1. Shoqata për turizëm, hotelieri, rekreasion dhe sport, ELEM TOURS SHPKNJP-Shkup, themeluar në vitin 2012 , së cilës iu bashkangjitën SHSHT “Molika” Manastir, SHSHT “ Kodra e Diellit”,-Tetovë, që nga 01.11.2012;
  2. SHPKNJP “Elem Trejd”- Shkup, e themeluar në vitin 2009;
  3. Fabrika për pajisje dhe pjesë “FOD” – Novac, SHA “ESM”- Shkup, e themeluar në vitin 1997;
  4. Fabrika për mirëmbajtje, riparim dhe transport “FORT”-Osllomej, SHA”ESM”-Shkup, e themeluar në vitin 1996;