HES Drini i Zi

STRUKTURA

Emri dhe mbiemri

Funksioni

 

 

Sasho Korkut

Drejtor

 

 

Toni Markoski

Udhëheqës i Shërbimit për prodhim  të  energjisë elektrike

 

 

Marjan  Gllavinçeski

Menaxher i HC GLLOBOÇICA-STRUGË

 

 

Xheladin Imerovski

Menaxher i  HC SHPILJE – DIBËR

 

 

Zhivka  Naumoska

Udhëheqës i Shërbimit për çështje financiare dhe komerciale

 

 

Merita Bizati

Udhëheqëse e Shërbimit për çështje juridike dhe të përgjithshme

 

 

HES DRINI I ZI

 

contact@elem.com.mk

046 785 400

 

HES Drini i Zi përbëhet nga dy diga dhe hidrocentrale, HC “SHPILJE” dhe HC “GLOBOÇICA”.

HC “SHPILJE” është hidrocentrali me rezervuar më të madh në pellgun ujëmbledhës të lumit Drini i Zi afër Dibrës. Hidrocentrali ndodhet në vetë përbërjen e lumenjve Drini i Zi dhe Radika, kështu që regjimi i prurjeve në rezervuar varet nga regjimi i të dy lumenjve.

HC “GLOBOÇICA” ndodhet në perendim të Maqedonisë së Veriut në lumin Drini i Zi, rreth 30 km në veri të Strugës. Ky central derivativ, i cili mbyll profilin e ngushtë të lumit Drini i Zi, me akumulimin e tij kryen nivelim javor të diagramit të konsumit. HC Globoçica ka një digë gur-argjinaturë me lartësi 94.5 m. Hidrocentrali “Globoçica” është projektuar dhe ndërtuar me kapacitet të instaluar 42 MW dhe prodhim vjetor 191 GWh.