Ј А В Е Н П О В И К За покажување на интерес за склучување на Рамковен договор за набавка на електрична енергија за подолг период за технички загуби во електродистрибутивна мрежа ЈП. бр. 19-12/2022

Јавен повик 19-12-2022