Се врши исправка на ЈАВЕН ПОВИК објавен на 06.10.2021год. бр. 01-51/2021 за прибирање на понуди за набавка на Јаглен (лигнит), за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј

3 2 Prva ispravka na javen povik 01-51-2021