Ј А В Е Н П О В И К за покажување на интерес за склучување на Рамковни договори за набавка на електрична енергија за подолг период за загуби во електродистрибутивна мрежа ЈП. бр. 19-02/2021

Javen Povik 19-02-2021