ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКTРИЧНА ЕНЕРГИЈА 6-10.5.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА

Резултати од продажба 6.5-10.5.2022

Sales results 06.05-10.05.2022

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 6 – 10.5.2022

Барање понуди 06 – 10.05.2022

Образец понуда 6 – 10.05.2022

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;