ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 15-20.6.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА

Резултати од продажба 15-20.6.2022

Sales Results 15-20.06.2022

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 15-20.6.2022

Request for bid 15-20.06.2022

Образец понуда 15-20.6.2022

 

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;