Електронски образец на Договор за снабдување со топлинска

Договор за снабдување со топлинска енергија

Потребно е потрошувачите да кликнат на дадениот линк, да го симнат договорот, да го испечатат во два примерока, да ги пополнат и двата примерока да ги предадат во еден од Наплатните Пунктови, со приложување на увид документ за лична идентификација и една фактура (или копија) од претходниот снабдувач.
Договорот треба да го поднесе лично потрошувачот на чие име се води сопственоста на станбениот простор во објектот. Доколку сопственикот на имотот не е во можност лично да дојде во наплатниот пункт, може да ополномошти друго лице, кое во негово ќе го потпише потребниот договор.
По заверка на договорот, од страна на ЕСМ Снабдување истиот ке биде доставен по пошта на адреса на потрошувачот наведена во договорот и со тоа Договорот ќе се смета за склучен.
Доколку е настаната статусна промена на сопственост (купопродажба, решение за наследување и сл) новиот потрошувач потребно е да приложи на увид документ за идентификација како и документ со кој се докажува сопственоста на посебен дел од објектот како имотен лист, купопродажен договор или решение за наследување.

Наплатни Пунктови:
• Пункт Центар на Ул.Кочо Рацин бр.33 – Олимписки базен,
• Пункт Исток на Ул. Јане Сандански бр.49-н.Аеродром и
• Пункт Запад на Ул. Лондонска бр.8-н.Тафталиџе.

Работно време на Наплатните Пунктови од понеделник до петок од 08 до 18 часот и сабота од 09 до 13:30 часот.
Центар за грижа на потрошувачи нон-стоп 24/7 на следните броеви: 02/ 3076 200 и 075 400 100