КОНКУРС за стипендии за студентите на Електротехнички факултет-Штип

КОНКУРС за стипендии за студентите на Електротехнички факултет-Штип

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Електротехничкиот Факултет – Штип при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, се распишува

                                                                                           КОНКУРС

за доделување 3 стипендии

за студентите на Електротехнички Факултет – Штип

 На конкурсот можат да се пријават:

 • Студенти кои студираат на една од следните студиски програми:
 • Електроенергетика и обновливи извори на енергија и
 • Автоматика и системско инженерство

Право на учество имаат сите студенти кои ги исполнуваат следните  критериуми:

 • студентот да е редовен студент запишан на прв циклус студии по првпат во прва студиска година во учебната 2018/2019 година;
 • просечната оценка на студентот до датумот на апликацирање да не е помала од 8.0;
 • студентот да не е корисник на стипендија или кредит од друга установа, институција или компанија;
 • студентот да е државјанин на Република Северна Македонија;

Изборот и селекцијата на кандидатите го врши Комисија за стипендирање составена од 3 (три) члена и тоа: 2 (два) члена од редот на вработените во АД ЕСМ и 1 (еден) член од  Електротехничкиот Факултетот – Штип.

Селекцијата на заинтересираните кандидати за остварување право на стипендија ќе биде направена врз основа на остварениот просечен успех на студентот до датумот на аплицирање, освоените поени при упис на факултет и резултатите од реализираното интервју, кое ке го врши комисијата составена од два претставници од АД ЕСМ и еден претставник од факултетот согласно следната методологија:

 • освоени поени од остварениот просечен успех на студентот до датумот на аплицирање, најмногу 70 поени;
 • освоените поени при упис на факултетот, најмногу 25 поени;
 • резултати од реализираното интервју, најмногу 5 поени.

Висината на стипендијата изнесува 6.000,00 денари месечно и ќе се доделува за времетрање од 10 (десет) месеци годишно, со можност за продолжување или за прекин, во зависност од исполнувањето на обврските од страна на студентите пропишани со Договорот за стипендирање.

Со избраниот кандидат ќе се потпише Договор за стипендирање.

Кандидатите на кои ќе им биде доделена стипендија имаат обврска студиската година да ја завршат во рок и со просек не помал од 8, во спротивно, стипендистот го губи правото на стипендија и се обврзува да го врати примениот износ на компанијата со која го склучил Договорот за стипендирање и други обврски пропишани во Договорот за стипендирање.

 Потребна документација за аплицирање:

 • Пополнета апликација/прашалник подготвен од страна на АД ЕСМ;
 • Мотивациско писмо;
 • Потврда за редовен студент запишан во прва година на студии;
 • Уверение за положени испити и остварен успех за учебна 2018/2019;
 • Изјава дека не сте корисник на стипендија или кредит од друга установа, институција или компанија потпишана и од солидарен гарант;
 • Копија од уверение за државјанство  на Република Северна Македонија.

Апликацијата/прашалникот е објавена на интернет-страницата на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, Електротехнички Факултет – Штип: http://ugd.edu.mk/

Начин на аплицирање:

Документите се поднесуваат во Архивата на Електротехничкиот Факултетот – Штип (во Деканатот) или по пошта на адреса:

Универзитетот Гоце Делчев-Штип,

Електротехнички Факултет – Штип, Кампус 2

ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А,

Пош. фах 201, Штип – 2000, Р.Македонија

 

-во периодот од 06.06.2019 до 01.07.2019 година

5_2_АПЛИКАЦИЈА_УГД_ЕТФ_2018_19