Исправка на ЈАВЕН ПОВИК бр. 01-8/2020 за прибирање на понуди за набавка на мазут

2 Ispravka na javen povik m (2)